<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sisäverhouslevyn sertifikaatit kertovat tuotteen laadusta

By Puucomp

Sisäverhouslevyn tärkeimmät ominaisuudet - kestävyys, paloturvallisuus ja päästöttömyys

 

Sisäverhouslevyiltä edellytetään monien teknisten vaatimusten täyttämistä, jotta ne sopivat tarkoitukseensa. Tärkeimmät levyn ominaisuudet liittyvät turvallisuuteen: rakenteiden kestävyyteen, paloturvaan ja päästöluokkiin.

Lisäksi tuotteilta voidaan odottaa mm. alkuperätodistuksia, ympäristösertifikaatteja sekä maakohtaisten määräysten mukaisten ominaisuuksien todentamista. Koska rakentamista valvotaan sekä paikallisesti että kansallisesti, erilaisten standardien ja laatumerkkien kirjo voi olla haastavaa hallita. Rakennusprojekteissa kannattaa valita toimittajaksi kumppani,  jolla on osaamista rakennusteknisistä vaatimuksista ja ymmärrystä vaadituista todistuksista,  sertifikaateista sekä turvallisuusmääräyksistä. 

 

Rakentamisen eri osapuolet arvostavat huolettomuutta

 

Sertifikaattien avulla kaikki rakentamisprojektin osapuolet voivat varmistua siitä, että tuotteet täyttävät turvallisuus- ja viranomaismääräykset. Sertifioidun tai luokitellun tuotteen voi ostaa huoletta, koska vaatimusten täyttämisestä löytyy viralliset dokumentit.

 

Ympäristöministeriö edellyttää, että rakennustuotteiden on oltava turvallisia ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa terveydelle. Niitä voi käyttää, kun ne täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat

 • rakenteiden lujuutta ja vakautta
 • paloturvallisuutta
 • terveellisyyttä
 • käyttöturvallisuutta
 • esteettömyyttä
 • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä
 • energiatehokkuutta

Suomen rakentamismääräykset on koottu Ympäristöministeriön sivuille.

 

 

 

loimukoivuseinä_eduskuntatalo_1280x780-1Puucompin sisäverhouslevyillä toteutettua Loimukoivuseinää Eduskuntatalolla.

 

Paloturvallisuus on laadukkaan sisäverhousratkaisun kulmakivi

 

Ympäristöministeriön rakennusmääräyskokoelmassa on määritelty rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset Suomessa. Kokoelma sisältää mm. asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta. Rakennukset jaetaan Suomessa paloturvallisuusasetuksen mukaisesti neljään paloluokkaan: P0, P1, P2 ja P3. Käyttötarkoitus ja käyttötapa määrittävät mitä paloturvaominaisuuksia rakennusmateriaalien tulee täyttää. Materiaalit jaetaan luokkiin sen mukaan miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, leviämiseen, savun tuottoon ja palavaan pisarointiin.

 

Saman rakennuksen eri osissa voidaan vaatia toisistaan poikkeavia palo-ominaisuuksia: esimerkiksi rappukäytävien ja muiden poistumisteiden sisäpinnat on varustettava paloluokaltaan erinomaista palonkestävyyttä osoittavilla A2-s1-d0 -paloluokan sisäverhouslevyillä. Modernit puutuotteet tarjoavat uusia mahdollisuuksia paloturvallisten sisäverhousratkaisuiden toteuttamiseen. Suomen ensimmäinen vaativamman A2-paloluokan täyttävä , huipputurvallinen puuviilupintainen sisäverhouslevy on Puucompin valmistama. Puucompin tuotteiden paloturva testataan Eurofins Expert Services:n toimesta.

 

tammiviilu_lähikuva_puucomp_premium

Puucomp Premium -viilulevyä on saatavilla myös erinomaisella A2-s1-d0 -paloluokituksella. Räätälöityjä tammiviilulevyjä Kaupunkiympäristötalolla.

 

Rakennusmateriaalien päästöt vaikuttavat huoneilman laatuun 

 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on jaettu kolmeen luokkaan, joita valvoo Rakennustietosäätiö. Niistä paras on tyypin I ympäristömerkki, M1-merkki. Se kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja on täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset vakioiduissa testiolosuhteissa. 

 

Sisäilman lopulliseen laatuun vaikuttavat  monien muiden tekijöiden ohella myös sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaaleissa tapahtuu pikkuhiljaa kemiallisten aineiden päästöjä, jotka halutaan luonnollisesti minimoida. M1-luokitus asettaa vaatimuksia materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville päästöille eli emissioille.  Päästöluokkatesteissä tuotteista testataan seuraavat ominaisuudet: 

 • haihtuvat orgaaniset yhdisteet TVOC 
 • formaldehydi HCOH 
 • ammoniakki NH3 
 • karsinogeenit 
 • hajut

Päästöluokitusmerkintä ei sinänsä ole sisäverhouslevyille pakollinen, mutta entistä useammissa kotimaisissa kohteissa se vaaditaan. Puucomp tarjoaa M1-testatut ratkaisut vakiona, jotta sisäverhoukseen olisi aina käytettävissä mahdollisimman päästötön vaihtoehto.

 

Lappeenrannan oikeustalo - ArborLine istuntosalissa-1280x780

Tässä Lappeenrannan Oikeustalon salissa on lähes päästötön, M1-luokiteltu sisäverhous.

 

Viilulevylle puun alkuperäsertifikaatti on tärkeä

 

Kun sisäverhouslevyyn voi saada satoja erilaisia puuviilupintoja, puun alkuperäasiat on hallittava. Tuntemattomista lähteistä tuleva puutuote ei kuulu vastuullisen toimijan eikä vastuullisen asiakkaan intresseihin. Alkuperätodistus kiinnostaa erityisesti julkisia kohteita sekä liiketiloja rakentavia. Ympäristöä säästävä tapa käyttää eksoottisiakin puulajeja sisustuksessa on viilupinnoite. Näin yhdestä puukuutiometristä saadaan jopa 800 m2 upeaa pintaa.

Puucomp Premium -levyissä käytetyt puuviilut ovat aina alkuperäsertifioituja.

 

Seinä- ja kattorakenteiden pitää olla sekä teknisesti että toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Tuotteen käyttökelpoisuus projektissa on aina arvioitava aiotun rakennuskohteen ja sen käytön, paikallisten olosuhteiden sekä rakentamismääräysten vaatimusten perusteella. Me Puucompilla varmistamme, että ratkaisumme täyttävät vaadittavat standardit ja ovat käytännössä toteuttamiskelpoisia.

Lataa PUUCOMP Tekninen opas

 

Tilaa blogi sähköpostiisi