<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skolbyggnaden ger ramar för lärandet

By Puucomp

I skolan arbetar dagligen en stor skara barn och vuxna. Trivseln påverkas förutom av atmosfären också av att lokalerna är säkra och fungerande. Det har visat sig att skoltrivsel har ett samband med elevens senare liv. Därför har samhället ett viktigt ansvar att erbjuda en trygg lärmiljö som stöder välbefinnande.

 

En trygg och trivsam lärmiljö

I saneringsobjekt påverkas valet av inomhusytor av arkitektens och inredningsplanerarens vision, men också av många andra faktorer. I planeringen ska man beakta byggnads- och basmaterial, hur olika material andas, och naturligtvis alla andra byggnadstekniska krav, såsom akustik, brandsäkerhet och utsläppsklassificering.

 

I planeringen av offentliga lokaler spelar materialets säkerhet en viktig roll. Problem med inomhusluften i skolor uppdagades i offentligheten redan i början av 1990-talet, och de är fortfarande aktuella. I Sverige stöter man på problem med mögel, särskilt i skolor byggda på 1960- och 1970-talet. Många skolor väntar på ombyggnad och de flesta projekt har till uppgift att lösa problemen med inomhusluften.

 

Skolan Meritori är ritad av Aarne von Boehm och byggdes i Stensvik i Esbo 1987. Skolan har cirka 320 elever. På grund av långvariga problem med inomhusluften gjordes en omfattande sanering i skolan. Hela skolbyggnaden på två våningar byggdes om och byggdes ut under projektet. Ett av de främsta målen med ombyggnaden var att förbättra byggnadens ventilation och inomhusluftens kvalitet. I enlighet med målen ville man också för den invändiga beklädnaden ha ett ytmaterial med så låga utsläpp som möjligt.

 

Vid ombyggnaden av skolan Meritori var Puucomps inredningsskivor ett av inredningsmaterialen som valdes. Dess utmärkta brandsäkerhet och utsläppsklass M1 var viktiga egenskaper. Utsläppsklass M1 innebär att det är fråga om ett byggnadsmaterial med låga utsläpp. Tack vare utsläppsklass M1 har skadliga utsläpp från byggnadsmaterial minskat betydligt under de senaste årtiondena.

 

Skolan Meritori

 

 

Planering av skolbyggnader skapar ramar för undervisning och lärande

Skolbyggnaden ska ha mycket plats som kan anpassas enligt undervisningsbehoven. Skolor förväntas vara trivsamma och fungerande så att de skapar de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och självständig informationssökning. Man vill skapa öppna och flexibla lokaler för mångsidig användning.

 

Grundskolan Jätkäsaari färdigställdes i Helsingfors 2019. Grundskolan i det nya bostadsområdet är ritad av Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, vars förslag vann en arkitekttävling som Helsingfors stad ordnade. Helsingfors stad beskriver den nya skolan som en fenomenal, inkluderande, urban, samverkande och experimenterande smart skola. Skolan har flera lärmiljöer för olika situationer. En av de mest speciella lokalerna i skolan Jätkäsaari är ett tyst grupparbetsrum som påminner väldigt mycket om en bastu.

 

Grupparbetsrum i skolan Jätkäsaari

 

 

Akustikskivor på väggarna minskar buller i öppna lokaler

När skolan har många öppna ytor för lärande måste bullernivån hållas på en lämplig nivå. Akustikskivor på väggytor minskar skadligt buller och främjar på så sätt studieron.

 

Puucomps skivor med faneryta kan förses med akustikperforeringar. Perforeringen görs utifrån lokalbehov och arkitektens planer. Användning av akustikskivor innebär emellertid inte att man behöver göra avkall på trivsel eller stil. Akustikperforerade och släta inredningsskivor kan enkelt kombineras så att skolans utseende förblir enhetligt och lugnt. Akustikperforeringen kan efter behov planeras så att den är omärkbar, men man kan också skapa intressanta mönster på den invändiga beklädnaden med hjälp av perforering. Det finns färdiga akustikberäkningar och andra mätvärden för skivorna.

 

Av materiallösningarna förutsätts i dag utmärkt hållbarhet, funktionalitet och säkerhet. God akustik, lämplig brand- och utsläppsklassificering samt slittålighet är viktiga urvalskriterier som påverkar både elevernas och lärarnas trivsel och skolbyggnadernas underhålls- och reparationskostnader.

 

Skolan Jätkäsaari

 

Ladda ner guiden för invändig och utvändig beklädnad för skolbyggnader och se exempel på olika objekt och hur varierande problem har lösts:

Ladda Inner- och ytterbeklädnader för skol byggnader.Ladda ner >>

 

 

Projekt

  • Puucomp Arkitektservice - planering
    Vi hittar det bästa tekniska genomförandet för dina planer
  • Puucomp produkter
    Vi letar också fram de lämpligaste produkterna och materialen för objektet
  • Puucomp tjänster
    Vi testar lösningarna och ser till att produkterna är på plats vid överenskommen tidpunkt och i prima skick. Vårt monteringsstöd hjälper dig under hela projektet.